Azərbaycan. Atabəyləri dövləti
Z.Bünyadov

Kitabda Azərbaycan Atabəyləri dövlətində idarəetmə üsulu məsələləri ilk dəfə olaraq nəzərdən keçirilir. Bu dövlətin mədəni həyatı, vergi sistemi, şəhər və saray iyerarxiyası, əkinçilik və torpaqdan istifadə edilməsi qaydası yeni səpkidə təhlil olunur.
Tədqiqat prosesində Azərbaycan tarixi üçün yeni olan bir sıra orta əsr yazılı mənbələrindən də istifadə edilmişdir.
Bakı, © «Şərq-Qərb», 312 səh.


Язык: az
Год: 2007

Библиотека

Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян

Подробнее

Социальные сети